Photo by Sam Moqadam on Unsplash

O MEDIACJI

Zalety mediacji

Ideą mediacji jest załagodzenie lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Wspólne poszukiwanie akceptowalnego rozwiązania przez równouprawnione jednostki zwiększa szansę na pozytywne zakończenie sporu. W porównaniu z sądową możliwością rozwiązywania sporów mediacja ma wiele zalet i jest najlepszym wyrazem dbania o swoje interesy.

Dlaczego warto korzystać z mediacji?


 • ODFORMALIZOWANIE
  Mediację cechuje brak formalizmu, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, gdzie występuje szereg reguł proceduralnych. Brak prowadzenia postepowania dowodowego, czego przejawem jest brak potrzeby przesłuchiwania świadków, czy zbierania dużej ilości dokumentów również wpływa na prostszy odbiór mediacji od postępowania sądowego. Sam przebieg mediacji uzależniony jest od woli i aktywności stron, a nie od kalendarza sądowego. Strony wspólnie poszukują rozwiązania, decydując jednocześnie o częstotliwości i liczbie spotkań z mediatorem.
 • DOBROWOLNOŚĆ
  Dzięki dobrowolności mediacji zostaje ona wszczęta jedynie za zgodą wszystkich stron sporu. Na każdym etapie mediacji uczestnicy mogą z niej zrezygnować bez ponoszenia konsekwencji prawnych. Wzięcie udziału w mediacji nie stwarza dla uczestników konieczności zawarcia ugody, w przypadku braku zawarcia ugody przed mediatorem strona sporu nie traci uprawnienia do wszczęcia, czy kontynuacji drogi sądowej.
 • DOGODNOŚĆ
  Mediacja pozwala rozwiązać nieporozumienie w przyjaznej atmosferze dialogu. Prowadzenie mediacji na neutralnym gruncie, zazwyczaj w kancelarii mediacyjnej sprawia, że mediacja jest mniej stresująca od postępowania sądowego. Dobrodziejstwo mediacji przejawia się również tym, że z uwagi na szczególne okoliczności (znaczna odległość pomiędzy stronami, choroba jednej ze stron) może być przeprowadzona telefonicznie, bądź on-line.
 • KAŻDY WYGRYWA
  W przeciwieństwie od tradycyjnego sporu sądowego w mediacji wygrywa każdy WIN-WIN. Mediator zapewnia stronom możliwość wypracowania ugody indywidualnie dobranej do interesów wszystkich uczestników mediacji, przez co zwiększa się poczucie sprawiedliwości.
 • KONTROLA NAD SPOREM
  Mediator nie jest sędzią i nie narzuca stronom rozstrzygnięcia danej sytuacji konfliktowej, w mediacji to strony wspólnie szukają rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla nich obu. W efekcie, ich energia skupia się na rozwiązaniu problemu, a nie na próbie przekonania sądu o słuszności swoich racji. Dzięki temu strony zachowują kontrolę nad przebiegiem i wynikiem mediacji. Strony podejmują samodzielnie decyzje o ważnych kwestiach, nie pozostawiając ich w rękach arbitralnej władzy sędziego. Poprzez “wzięcie sprawy w swoje ręce“ strony najlepiej dbają o swoje potrzeby, stając się są ekspertami we własnej sprawie.
 • BEZSTRONNOŚĆ
  Bezstronność mediatora przejawia się tym, że mediator nigdy nie ocenia i nie faworyzuje żadnej ze stron. Rolą mediatora jest pomoc w prowadzeniu rozmowy pomiędzy stronami, a także pomoc w określeniu kwestii do dyskusji i zmaksymalizowaniu szans na wypracowanie konsensusu, traktując przy tym równoprawnie każdą ze stron.
 • NEUTRALNOŚĆ
  Neutralność przejawia się w tym, że mediator nie pokazuje uczestnikom swoich poglądów, czy wartości, ani sposobów rozwiązania sporu. Jedynie na wspólny wniosek stron mediator może pokazać sposób rozwiązania danego sporu, jednak jest to niewiążące dla stron. Zatem kwestia w jaki sposób strony zdecydują się zakończyć spór, zależy zawsze od nich samych.
 • RÓWNOŚĆ STRON
  Mediacja zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu. Mediator w równym stopniu dopełnia starań w znalezieniu akceptowalnego dla stron rozwiązania, dbając o to, by żadna ze stron nie poczuła się w gorszej pozycji, czy też odczuwała nacisk związany z podjęciem konkretnej decyzji, czy zmuszana do zawarcia ugody.
 • EFEKTYWNOŚĆ
  Przejawia się w tym, że w przypadku wypracowania satysfakcjonującego wszystkie strony porozumienia, w dalszym etapie zauważalna jest większa odpowiedzialność za jego realizację. Strony, które same wypracowały ugodę, czują się bardziej odpowiedzialne za jej wykonanie, niż w przypadku władczego narzucenia treści orzeczenia przez sąd, co w większości przypadków pozwala na uniknięcie przymusowego wyegzekwowania porozumienia.
 • SZYBKOŚĆ
  Jest szybsza od postępowania sądowego, gdyż pozwala wielokrotnie dojść do porozumienia w ciągu kilka godzin, bądź w przeciągu 2-3 posiedzeń mediacyjnych, które mają miejsce zazwyczaj w ciągu jednego miesiąca. Dynamika mediacji zależy od aktywności stron, w odróżnieniu od przeciągających się niekiedy latami procesów sądowych, gdzie terminy spotkań wyznacza odgórnie sąd.
 • POUFNOŚĆ I DYSKRECJA
  Mediacja, w przeciwieństwie do postępowania sądowego jest poufna, zarówno dla mediatora jak i stron. Zarówno o mediacji, jej przebiegu i wyniku nie informuje się osób trzecich. Gwarancja zachowania dyskrecji pozostaje szczególnie cenna w przypadku spraw osobistych, czy dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • ELASTYCZNOŚĆ
  Mediacja pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, nie są w tym ograniczane formalizmem sądowym. Mediacja daje możliwość zastosowania ogromnej ilości nieszablonowych rozwiązań.
 • DBANIE O PRZYSZŁOŚĆ
  Próba rozwiązania sporu w drodze mediacji stwarza możliwość usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami. Jest to możliwe dzięki wsparciu komunikacji pomiędzy stronami przez mediatora. Wzajemne wysłuchanie się pozwala poznać potrzeby i argumenty drugiej strony, obniża poziom negatywnych emocji przez co strony mogą utrzymać wzajemne relacje nawet po rozwiązaniu sporu, a także zachować dobry wizerunek, co z reguły nie ma miejsca w przypadku sporu w sądzie.
 • OSZCZĘDNOŚĆ FINANSOWA
  Wysokość kosztów mediacji jest znana stronom od samego początku. Strony nie są zaskakiwane kosztami, jak w przypadku sprawy w sądzie. Mediacja pozwala obniżyć koszty rozwiązania sporu , gdyż w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych koszty mediacji są relatywnie niższe i co do zasady dzielone na proporcjonalnie.
 • KORZYŚCI FINANSOWE
  W przypadku zawarcia ugody przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego, strona otrzyma zwrot 75% uiszczonej opłaty sądowej.
 • PRAWO DO SĄDU
  Uczestnicy zachowują konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu. Strony w przypadku braku nawiązania porozumienia w trakcie mediacji nie tracą prawa do dochodzenia swoich interesów na drodze sądowej.
 • PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA
  Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, co oznacza, że termin przedawnienia roszczenia zaczyna biec od początku.
 • KORZYŚĆ DLA SPOŁECZEŃSTWA
  Mediacja służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich. Sprzyja także budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego.

Jesteś zainteresowany wszczęciem mediacji? Ściągnij i wyślij wniosek o mediację już teraz