SPECJALIZACJA

Mediacja medyczna

Mediacja medyczna jest pełnoprawną alternatywą dla postępowania sądowego i postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Jedną stroną mediacji jest pacjent, bądź jego rodzina, drugą lekarz (dentysta, pielęgniarka) lub placówka medyczna np. szpital. Zdarzają się również sytuacje, gdzie stronami mediacji jest lekarz (dentysta, pielęgniarka) oraz placówka medyczna. Najczęstszym podłożem konfliktu, w tym również medycznego, jest brak lub wada komunikacji. Z kolei najważniejszym oczekiwaniem poszkodowanych w sprawach medycznych jest przyznanie winy, zapoznanie się ze szczegółami konkretnego zdarzenia, które legło u podstaw konfliktu, dopiero później pojawiają się postulaty finansowe – uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Mediacja w sprawach medycznych dla personelu medycznego i placówki medycznej stwarza możliwość zakończenia sporu poufnie, stwarzając przy tym możliwość zachowania dobrego wizerunku na rynku. Ta polubowna metoda rozwiązywania sporów może zaoferować obu stronom realizację ich oczekiwań bez wikłania się w długotrwałe, kosztowne, sformalizowane, obarczone stresem i emocjami postępowanie sądowe.

Najczęstszy katalog spraw medycznych w mediacji:

  • uszkodzenia ciała pacjenta, rozstrój zdrowia
  • zakażenia szpitalne
  • błędna diagnoza, błędy w leczeniu
  • naruszenie dóbr osobistych pacjentów lub personelu medycznego
  • rozliczenia finansowe z tytułu udzielania świadczeń medycznych
  • ustalanie wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Korzyści z mediacji medycznych:

  • dla członka personelu medycznego (lekarz, dentysta, pielęgniarka) ochrona dobrego imienia i reputacji, możliwość negocjacji wysokości roszczeń pieniężnych
  • dla pacjenta, bądź jego rodziny – otrzymanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego zdarzenia, szansa na uzyskanie przeprosin
  • dla placówki medycznej – zachowanie reputacji na rynku usług medycznych, kontrola nad płynnością finansową
  • dla wszystkich – szansa na zakończenie sporu szybciej, z możliwością zaoszczędzenia kosztów, zmniejszenie stresu i obciążenia psychicznego

Jesteś zainteresowany wszczęciem mediacji? Ściągnij i wyślij wniosek o mediację już teraz

Photo by Owen Beard on Unsplash